Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Hufca Andrychów

Hufiec Andrychów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hufiec Andrychów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki.
 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Filmy nie posiadają napisów.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Walkowiak.
 • E-mail: andrychow@zhp.pl
 • Telefon: +48 605 138 335

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ZHP Chorągiew Krakowska
 • Adres: ul. Karmelicka 31
  31-131 Kraków
 • E-mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl
 • Telefon: +48 693 913 352

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Otoczenie

Bezpośrednio przy budynku hufca znajduje się przynależny do niego parking, na którym mogą zaparkować osoby korzystające z budynku. W pobliżu lokalu hufca znajduje się również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Droga z miejsca parkingowego do lokalu jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do lokalu hufca (tzw. sala odpraw) możliwy jest bez pokonywania schodów/pochylni.

 • Wejście do lokalu

Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a przy wejściach do pomieszczeń i toalet. Do budynku można wejść z psem asystującym. Drzwi do lokalu nie otwierają się automatycznie. Do lokalu hufca można dostać się dwojgiem drzwi po prawej stronie budynku. Dostęp przez lewe drzwi wejściowe jest utrudniony z powodu stopnia oraz 2 centymetrowego progu. Prawe zaś umożliwiają wejście osobom poruszającym się na wózku, ponieważ znajdują się na poziomie gruntu.

 • Wnętrze lokalu

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się jedynie po pomieszczeniu po prawej stronie budynku – sali odpraw, do której w razie potrzeby może podejść każda osoba przebywająca w hufcu. W budynku znajdują się bariery architektoniczne, którymi są stopnie na przejściu z prawego pomieszczenia do korytarza oraz wąskie drzwi do toalety. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie breille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.
 • Wyróżnienie odnośników.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

 • Hufiec nie udostępnia aplikacji mobilnej.
 • Hufiec korzysta z poczty elektronicznej.
 • Hufiec zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z hufcem w formie określonej w tym wniosku.
 • Możliwe zapewnienie dostępu alternatywnego na wniosek.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Accessibility Toolbar