1% dla ZHP

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Działa to tak – osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36, PIT-37, PIT-38 (Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. W Chorągwi Gdańskiej funkcjonują numery danych jednostek organizacyjnych w rubryce „Cel szczegółowy”, znaczy iż każda jednostka Chorągwi ma swój własny numer, na który przekazywana będzie pozyskana kwota.

Jak przekazać 1% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego?

 

Krok 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego”, czyli konkretnej drużyny harcerskiej, otrzymasz w wybranej chorągwi lub hufcu.

Krok 2. Wypełnienie zeznania rocznego PUT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w sekcji H wpisujemy odpowiednio kolejne informacje:

1) w polu 124. numer KRS: 0000273492;

2) w polu 125. kwotę wyliczoną, nie większą niż 1 procent naszego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół;

3) w polu 126. Cel szczegółowy 1%: ZHP Andrychów/… (nazwa szczepu, drużyny lub gromady na rzecz której chcemy przekazać nasz 1%).

Krok 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Urząd Skarbowy przekazuję kwotę 1% na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca ZHP Andrychów.

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

  • Dofinansowujemy śródroczną pracę z dziećmi gromad zuchowych, drużyn harcerskich i innych jednostek organizacyjnych;

  • Dofinansowujemy imprezy przez nas organizowane skierowane zarówno do harcerzy, jak też wszystkich andrychowian, takie jak: Dzień Harcerski, czy przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju;

  • Przeznaczamy je na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci – by brak pieniędzy nie był czynnikiem decydującym o tym, że dziecko pracujące przez cały rok z drużyną nie pojedzie na wspólny obóz;

  • Szkolimy kadrę – bo dobrze wyszkolona kadra jest gwarantem bezpiecznej i wartościowej przygody Waszych dzieci,

  • Remontujemy i zakupujemy sprzęt obozowy, biwakowy i szkoleniowy;

  • Dofinansowujemy biwaki i rajdy harcerskie;

  • Kupujemy materiały programowe do pracy śródrocznej;

  • Przygotowujemy nowe programy wychowawcze;

  • Przeznaczamy na inne działania, które będą zmierzać do lepszego wychowania dzieci zrzeszonych w naszym hufcu.

 

Na wszelkie pytania odpowiedzą Państwu Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego

Infolinia „1% dla ZHP”: 0 801 800 114

e-mail: info@1procent.pl lub www.1procent.pl

Accessibility Toolbar